ข้อตกลงและเงื่อนไข


1. นิยามและกฎหมาย

นิยามและข้อกำหนดในการตีความ ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี่ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น:

1.1 Metalscream4x4.com ในที่นี้คือ Metalscream4x4 เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่มี บริษัท เมทอลสครีม จำกัด เป็นเจ้าของ และการอ้างอิงใดๆถึงMetalscream4x4 ถือว่าเป็นการอ้างถึงบริษัท เมทอลสครีม จำกัด ด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการขายนี้

1.2 www.Metalscream4x4.com นิยามให้เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท เมทอลสครีม จำกัด

1.3 กฎหมาย: ข้อตกลงและเงื่อนไขการขายดังกล่าวนี้มีตีความตามกฎหมายประเทศไทย และท่านยอมรับคำตัดสินของศาลแห่งประเทศไทย


2. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านจะต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบาย และคำแนะนำที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Metalscream4x4

Metalscream4x4 มีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบาย และคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

2.2 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่า Metalscream4x4 จะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า ผู้ขายไม่มีการรับประกันว่า รายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับ มีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดที่แสดงบนเว็บไซต์ที่ท่านได้สั่งซื้อ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

2.3 Metalscream4x4 เป็นผู้ขายสินค้า และข้อตกลงนี้เป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่าง Metalscream4x4 กับท่านเท่านั้น

2.4 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และการสั่งซื้อนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อมีการยืนยันการสั่งซื้อ ซึ่งจะแสดงบนเว็บไซต์

ในกรณียกเว้น ผู้ขายอาจยอมรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางการติดต่ออื่นๆ เช่น ไลน์ เฟสบุค แมสเสนเจอร์ หรือแอพพลิเคชั่นส์ อย่างไรก็ตาม หากท่านได้ทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางดังกล่าว ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

2.5 คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆอีก เมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านเว็บไซต์แล้ว และ Metalscream4x4 มีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่าน และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใดๆ คำสั่งซื้อของท่านจะถูกจัดส่งเมื่อ Metalscream4x4 ได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่าน ผ่านทางช่องทางการชำระเงินที่ได้รับการยินยอมจากผู้ขาย

2.6 เงื่อนไขใดๆไม่สามารถสร้างขึ้น หรือ ไม่มีใบรับรองเกี่ยวกับอายุการเก็บรักษาของสินค้า และวันหมดอายุของสินค้าเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการจัดเก็บสินค้าประเภทอาหารใดๆ จะส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของสินค้า และ ผู้ขายแนะนำให้ท่านพิจารณาความสดใหม่ของสินค้าผ่านระยะเวลาการจัดเก็บและการบริโภคสินค้า

2.7 หากคุณภาพของสินค้าไม่เป็นที่พึงพอใจเมื่อรับสินค้า ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

2.8 Metalscream4x4 จะไม่มีการรับผิดใดๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้า หรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมเมื่อสินค้าชำรุด การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจาก Metalscream4x4 การเพิ่มเติมหรือใส่ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาจาก Metalscream4x4

2.9 ข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สินค้าดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามโดยบริษัทตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายและมีตราประทับของบริษัท การจัดทำในรูปแบบอื่นๆ การกล่าวด้วยวาจา หรือการเขียนในรูปแบบของอีเมล์ หรือการบริการตอบข้อความแบบเร่งด่วน จะไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้

2.10 Metalscream4x4 ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดกับลูกค้าโดยตรงหรือโดยอ้อม กล่าวคือเกิดจากบุคคลภายนอก หรือการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เหมาะสม การใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Metalscream4x4 และลูกค้าต้องชี้แจง Metalscream4x4 เกี่ยวกับการสูญหายใดๆจากการเรียกร้องดังกล่าว

2.11 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Metalscream4x4 เสียก่อน ลูกค้าต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่นๆที่ติดอยู่กับสินค้าใดๆ และลูกค้าไม่สามารถทำการกระทำดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยปราศจากการยินยอมจาก Metalscream4x4


3. การส่งมอบสินค้า การถ่ายโอนความเสี่ยง ความสูญเสีย และความเสียหาย

3.1 ที่อยู่: สินค้าจะถูกจัดส่ง ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน

3.2 ค่าบริการในการส่งมอบ และบรรจุหีบห่อ: ค่าบริการในการส่งมอบและบรรจุหีบห่อให้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ

3.3 การติดตามสินค้า: ท่านอาจจะติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย หากท่านเลือกการรูปแบบการจัดส่งเป็น EMS และผู้ขายไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของบริการการติดตามสินค้า ที่ดำเนินการโดยไปรษณีย์ไทย

3.4 กรอบเวลาในการส่งมอบ: ท่านเข้าใจและรับทราบการส่งมอบสินค้าขึ้นกับสินค้าคงคลัง Metalscream4x4จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในกรอบเวลาในการส่งมอบดังระบุในหน้าเพจที่เกี่ยวข้องที่แสดงรายการสินค้า แต่ท่านรับทราบว่าขณะที่ข้อมูลสต็อกสินค้าบนเว็บไซต์มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ในบางกรณี สินค้าอาจจะหมดไประหว่างการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว กรอบเวลาในการส่งมอบทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นการประมาณการเท่านั้น และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ หากการส่งมอบสินค้าของท่านต้องล่าช้าออกไป ผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์และสินค้าของท่านจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อผู้ขายมีสินค้า เวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใดๆในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆก็ตาม

3.5 ถือว่าได้รับแล้ว: ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในวันกำหนดส่งมอบและท่านได้แจ้งให้ Metalscream4x4 ทราบภายใน 3 วันหลังจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว ผู้ขายจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการหาพิกัดของสินค้าและส่งมอบสินค้า หาก Metalscream4x4 ไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าว จะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว

3.6 บัตรแทนเงินสดจาก Metalscream4x4: หากมีความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า Metalscream4x4 มีดุลพินิจเพียงผู้เดียวในการเสนอบัตรแทนเงินสดให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้ายอมรับบัตรแทนเงินสดแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเพิ่มเติมใดๆจากผู้ขายอีก

3.7 ลูกค้าไม่รับการส่งมอบ: หากลูกค้าไม่มารับการส่งมอบสินค้า (นอกเหนือจากเหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมโดยลูกค้าหรือ จากเหตุความผิดของผู้ขาย) โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ Metalscream4x4 มี Metalscream4x4 อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า

3.8 ความเป็นเจ้าของของสินค้าที่จัดส่งโดย Metalscream4x4 จะถูกส่งต่อให้ลูกค้า ซึ่งได้ทำการชำระราคาสินค้าให้กับ Metalscream4x4

3.9 ความเสี่ยงจากการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้า จะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าจนถึงวันส่งมอบ ดังนั้นหากสินค้าสูญหายหรือเสียหายหลังการส่งมอบ การสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวจะยังคงอยู่กับลูกค้า และไม่ส่งผลกระทบต่อการอ้างสิทธิของ Metalscream4x4 ที่จะเรียกร้องจากลูกค้าอันเกี่ยวของกับความสูญเสียและเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงลายลักษณ์อักษรโดย Metalscream4x4


4. ราคาของสินค้า

4.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะ เป็นราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์

4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Metalscream4x4สงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า


5. การชำระเงิน

5.1 ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการชำระเงินใดๆที่กำหนดโดย Metalscream4x4 ในช่วงเวลานั้นๆ การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่ Metalscream4x4 อันเป็นการยอมรับการชำระเงินโดยสิทธิของผู้ขาย

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังกำหนดโดย Metalscream4x4 เป็นครั้งคราวไป

5.3 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านอาจจะไม่สามารถเรียกร้องเอากับ Metalscream4x4 ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ Metalscream4x4 ได้สงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งวิธีการชำระเงินใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใดๆ

5.4 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินตามข้อตกลงและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม Metalscream4x4 มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้า จนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

5.5 การคืนเงินที่ชำระ: 

(ก) การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น 

(ข) Metalscream4x4 ไม่รับประกันว่าเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคารและ/หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน 

(ค) เราจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น 

(ง) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว และหีบห่อต้องยังคงสภาพเดิม ไม่มีการแกะบรรจุภัณฑ์ 

(จ) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใดๆโดยไม่ต้องบอกกล่าว


6. การส่งคืน/การเปลี่ยนทดแทน

6.1 นโยบายการคืนสินค้า: สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของ Metalscream4x4

6.2 การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใต้บังคับข้อ 6.1 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่าน

6.2.1 ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือ

6.2.2 ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย

6.3 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อ Metalscream4x4 ทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้ Metalscream4x4 โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6.4 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ Metalscream4x4 ได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว


7. คำถามและข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อ Metalscream4x4 ผ่านทางอีเมล์ services@metalscream4x4.com


8. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนที่ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว โดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังที่ Metalscream4x4 หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ท่านไม่อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าได้ แต่อาจทำได้เพียงส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 6

8.2 การยกเลิกโดยฝ่ายผู้ขาย: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือ Metalscream4x4 ที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใดๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้าและ /หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใดๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

8.2.1 สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

8.2.2 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า


9. การจำกัดความรับผิด ข้อจำกัด และขอยกเว้น

9.1 ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในเว็บไซต์ของ Metalscream4x4

9.2 การยกเว้นความรับผิด: Metalscream4x4 จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นๆสำหรับความสูญเสียใดๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก: 

(1) การขายสินค้าให้ท่านหรือการบริโภคหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน 

(2) ความเสียหายใดๆ จากการเสื่อมสภาพของคุณภาพ หรือข้อชำรุดบกพร่องอื่นๆ อันเกิดจากการจงใจทำให้เสียหาย หรือการใช้งานโดยไม่ถูกต้อง การเก็บรักษาผิดปกติที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในเว็บไซต์ อุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลง และการดัดแปลงสินค้า


10. ข้อกำหนดทั่วไป

10.1 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใดๆโดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา

10.2 การแก้ไขเพิ่มเติม: Metalscream4x4 มีสิทธิที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข การคิดราคา การจัดส่ง หรือข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า การขาย และการจัดส่งสินค้า ณ เวลาใดๆก็ตามโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.3 การแก้ไขข้อผิดพลาด: Metalscream4x4 ไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของผู้ขาย ที่อาจมีการแก้ไข

10.4 สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและการติดต่อทางธุรกิจใด คือเงินบาทไทย เว้นแต่จะมีการแจ้งและการตกลงที่ชัดเจน

10.5 ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

10.6 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในที่นี้

10.7 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใดๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใดๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่มีการเก็บรักษาไว้โดย Metalscream4x4 หรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับเว็บไซต์และบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใดๆก็ตาม และเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใดๆที่มีการส่งให้กันระหว่าง Metalscream4x4 กับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใดๆของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

10.8 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: Metalscream4x4 สงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่ Metalscream4x4 เห็นว่าเหมาะสม

10.9 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

10.10 เหตุสุดวิสัย: Metalscream4x4 ไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือว่าไม่เหมาะสมใดๆของเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Metalscream4x4


บริษัท เมทอลสครีม จำกัด
102/36 หมู่ 7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์: 062-653-8444, 097-297-8003
แฟกซ์: 02-028-8428